Procedura: Wymiar podatku rolnego - osoby fizyczne

Szczegóły sprawy

Symbol
3121 Podatek rolny
Wydział
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH
Komórka
Opis sprawy
Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.
Podatnikami podatku rolnego są osoby fizyczne będące:
Właścicielami gruntów.
Posiadaczami samoistnymi gruntów.
Użytkownikami wieczystymi gruntów.
Posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:
Wynika z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub z innego tytułu prawnego.
Jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych, dla których podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i Lasów Państwowych.
Dzierżawca gruntów gospodarstwa rolnego, które zostały w całości lub części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych.
Jeżeli grunty stanowią współwłasność (znajdują się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki) nieposiadającej osobowości prawnej - osoba fizyczna składa deklarację na podatek rolny oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osobie fizycznej nie jest doręczana decyzja (nakaz płatniczy) ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego.
Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
Podatek rolny na rok podatkowy od osób fizycznych ustala w drodze decyzji organ podatkowy (wójt, burmistrz, prezydent) właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.
Podatnicy podatku rolnego są obowiązani składać ww. organowi podatkowemu sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru Informacje o w sprawie podatku rolnego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego,
Obowiązek składania informacji o gruntach dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym oraz uchwały rady gminy (miasta).
Stawki podatku rolnego wynoszą:
Dla gruntów gospodarstw rolnych: równowartość pieniężną 2,5 q żyta - od 1 ha przeliczeniowego gruntów.
Dla pozostałych gruntów rolnych podlegających podatkowi rolnemu: równowartość 5 q żyta od 1 ha i są obliczane według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Rada gminy (miasta) może, w drodze uchwały, obniżyć cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy (miasta).
Zwolnienia i ulgi od podatku rolnego reguluje art.12, art.13, art. 13a-13d ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
Rada gminy (miasta), w drodze uchwały, może wprowadzić inne zwolnienia i ulgi przedmiotowe niż określone w ustawie o podatku rolnym, z uwzględnieniem przepisów dotyczących pomocy publicznej.
Kogo dotyczy
osoby fizyczne
Wymagane dokumenty
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości/podatku rolnego wg. ustalonego przez Radę Miasta Radzionków.
Wymagane dokumenty do wglądu:
Dowody potwierdzające prawo własności, posiadania lub użytkowania nieruchomości np. akt notarialny, umowa kupna lub sprzedaży, umowa dzierżawy, wyciąg z księgi wieczystej.
Miejsce składania pism
Biuro Obsługi Klienta (pokój 4, parter) (032) 289 07 27
Termin i sposób załatwienia
Uprawnionym do złożenia informacji w sprawie podatku rolnego lub jej korekty jest podatnik działający osobiscie lub przez pełnomocnika, jeżeli charakter czynności nie wymaga działania osobistego. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie i poświadczone przez notariusza. Informace nalezy złozyć w terminie 14 dni od wystapienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego osobiście lub za posrednictwem poczty.
Organ podatkowy przed załatwieniem sprawy przeprowadza postepowanie wyjaśniające, kończy postępowanie orzekając w sprawie w drodze decyzji, doręczonej za potwierdzeniem odbioru przez pracownika urzędu lub za posrednictwem poczty.
Termin załtwienia sprawy:
Bez zbednej zwłoki, nie później niz w ciągu miesiąca, a sprawy szczególne skomplikowane nie później niż w ciągu 2 miesięcy od wszczęcia postępowania.
Opłaty
Brak
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa ,Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Od decyzji organu podatkowego służy stronie odwołanie do samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Inne informacje
W przypadku braku kompletu dokumentów podatnik zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij