Procedura: Zameldowanie decyzją administracyjną

Szczegóły sprawy

Symbol
5343 Sprawy meldunkowe
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Osoba przebywająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zgłoszenia zameldowania lub charakteru pobytu osoby w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, rozstrzyga właściwy organ w trybie administracyjnym. Oznacza to konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego i wydanie w tym zakresie stosownej decyzji administracyjnej.
Konieczność przeprowadzenia postępowania administracyjnego najczęściej ma miejsce w przypadku:
zgłoszenia zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a dane zawarte w zgłoszeniu oraz załączonych dokumentach budzą wątpliwości organu przyjmującego (tzn. występują braki, których nie można uzupełnić),
nieuregulowanego stanu prawnego lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, przez co nie jest możliwe potwierdzenie faktu pobytu przez osobę uprawnionej do dysponowania tym lokalem lub osoba ta odmawia dokonania takiego potwierdzenia,
gdy organ ma poważne wątpliwości co do faktu przebywania osoby dokonującej zgłoszenia w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie.
Zastosowanie trybu administracyjnego polega na tym, że organ meldunklowy prowadzi postępowanie wyjaśniające (tzn. ustala czy osoba faktycznie zamieszkuje w lokalu, w którym ma nastąpić zameldowanie, przesłuchuje strony oraz świadków, przeprowadza oględziny w przedmiotowym lokalu), a następnie rozstrzyga decyzją administracyjną o zameldowaniu lub odmowie zameldowania osoby pod wskazanym adresem.
O terminie dokonywania przez organ czynności wyjaśniających wnioskodawca jest informowany odrębnymi pismami.
Osoba zgłaszająca zameldowanie jest obowiązana złożyć wniosek o dokonanie zameldowania decyzją administracyjną oraz wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego, w załezności od rodzaju zameldowania, o które się ubiega:
Dla każdej meldowanej osoby składa się oddzielny formularz (również dla dziecka), podpisany przez osobę meldującą się (za osobę małoletnią podpis składa przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu).
Pobytem stałym jest zamieszkiwanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałego.
Pobytem czasowym jest przebywanie bez zamiaru zmiany miejsca pobytu stałego w innej miejscowości pod oznaczonym adresem, lub w tej samej miejscowości, lecz pod innym adresem W tym samym czasie można mieć tylko jedno miejsce pobytu stałegi i czasowego.
Zameldowanie następuje tylko i wyłącznie wówczas, gdy osoba zgłaszająca zameldowanie faktycznie przebywa pod adresem wskazanym w zgłoszeniu. W przeciwnym razie organ wydaje decyzję o odmowie zameldowania.
Zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu w tym lokalu.

Kogo dotyczy
Organ gminy przeprowadza postępowanie na wniosek strony w sprawie zameldowania na pobyt stały lub czasowy, jeżeli zgłoszone dane budzą wątpliwości organu co do zameldowania osoby w drodze czynności materialno - technicznej.
Wymagane dokumenty
Wniosek z uzasadnieniem, dlaczego wnioskodawca nie mógł zameldować się w drodze czynności materialno-technicznej.
Wypełniony formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego
Dowód osobisty lub paszport (do wglądu).
Dowód wniesienia opłaty (10 PLN)
Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub czasowego - jeżeli wymeldowanie w innej miejscowości nastąpiło przed zgłoszeniem zameldowania.
Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu - np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu (oryginał dokumentu do wglądu) - o ile wnioskodawca taki dokument posiada.
Miejsce składania pism
pok. nr 6a
Termin i sposób załatwienia
Postępowanie administracyjne kończy się w ciągu miesiąca od złożenia wniosku o dokonanie zameldowanie decyzją administracyjną, a w sytuacjach szczególnie skomplikowanych termin ten może zostać wydłużony do 2 miesięcy lub dłużej. Postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji o zameldowaniu na pobyt stały lub zameldowaniu na pobyt czasowy (pod adresem wskazanym w zgłoszeniu),
odmowie zameldowania (pod adresem wskazanym w zgłoszeniu).
Zameldowanie następuje po uprawomocnieniu decyzji.
Opłaty
10 PLN - opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej. Wpłatę można dokonać w kasie Urzędu Miasta Radzionków , pokój nr 1, parter. lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków: ING Bank Śląski o/Radzionków nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 w tytule podając "Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej w sprawie zameldowania"
Podstawa prawna
ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia19 grudnia 2012 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych a dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencje ludności oraz powiadamiania o nadaniu o Nr PESEL
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do Wojewody Śląskiego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij