Procedura: Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

Szczegóły sprawy

Symbol
7344 Udzielanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką .
1.Podjęcie i wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji.
2.Licencji udziela się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat, uwzględniając wniosek przedsiębiorcy.
3.Licencja udzielana jest na określony pojazd i obszar obejmujący:
a.Gminę (Miasto).
b.Gminy (Miasta) sąsiadujące – po uprzednim zawarciu przez nie porozumienia.
4.Organem właściwym do wydania licencji jest wójt/burmistrz/prezydent miasta, na terenie której transport taksówką ma być wykonywany. W przypadku, gdy gminy (miasta) zawarły porozumienie, wniosek należy złożyć do wójta/burmistrza/prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania/siedzibę Przedsiębiorcy.
5.Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią, za wyjątkiem sytuacji opisanych w art.13, ust.2 ustawy z dnia 6. września 2001 r. o transporcie drogowym.
6.W celu uzyskania licencji należy złożyć wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
Kogo dotyczy
Przedsiębiorców
Wymagane dokumenty
1. Wypełniony formularz wniosku.
2. Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
3. Oświadczenie członków organu zarządzającego osoby prawnej, osób zarządzających spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsięiorcy - osoboy prowadzącej działalność gospodarczą, że:
a/ nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne,przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, ochronie środowiska lub warunkom pracy i płacy albo innne mające związek z wykonywanym zawodem i przepisom dotyczącym wykonywania zawodu.
b. nie wydano im prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.
4. Oświadczenie o zamiarze zartudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 6 ust.1 pkt. 2 ustawy o transporcie drogowym, dotyczy także przedsiębiorcy osobiście wykonującego przewozy.
5. Informacje dotyczące pojazdu zgłaszanego do licencji:
- markę/typ
- rodzaj/przeznaczenie
- numer rejestracyjny
- numer VIN
- wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojadzem.
6. Pełnomocnictwo - w przypadku ustawowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.


Miejsce składania pism
pokój nr 6, parter (32) 388 71 12
Termin i sposób załatwienia
w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku
Opłaty
Opłata za udzielenie licencji na obszarze gminy jest uzależniona od wnioskowanego okresu jej ważnośći i wynosi: 200 zł. - na okres od 2 lat do 15 lat, 250 zł. - na okres od 15 lat do 30 lat, 300 zł. - na okres od 30 lat do 50 lat. Wpłatę można dokonać w Kasie Urzędu Miasta Radzionków (pokój nr 1, parter) kasa czynna jest: poniedziałek, wtorek, czwartek 7.00-14.30, środa 7.00-16.30, piątek 7.00-12.30 lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków: ING Bank Śląski o/Radzionków nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 w tytule podając "Opłata za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego taksówką".
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie wzorów
licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych licencji
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów PrawnychTryb odwoławczy
Na decyzję o odmowie udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Inne informacje
Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, nie później niż w twerminie 14 dni od dnia ich powstania.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij