Procedura: Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom.

Szczegóły sprawy

Symbol
5572 Orzekanie w sprawach wojskowych
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom.
Kogo dotyczy
Żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej, z wyjątkiem nadterminowej zasadniczej służby wojskowej i okresowej służby wojskowej, na ich udokumentowany wniosek: 1) pokrywa się: a) należności z tytułu najmu lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie decyzji administracyjnej, b) należności z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego, c) bieżące opłaty eksploatacyjne z tytułu zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego, d) należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem umowy jest część tego lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony, e) bieżące należności z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot własności żołnierza;
Wymagane dokumenty
Wymagane dokumenty:
- wniosek żołnierza uznanego za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub żołnierza samotnego
Wymagane załączniki:
1.W przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu, z wyjątkiem sytuacji, w których przedmiotem umowy jest część tego lokalu, a jedna ze stron umowy jest obciążona obowiązkiem alimentacyjnym względem drugiej strony, do wniosku należy dołączyć:
-umowę najmu lokalu mieszkalnego, a także
-oświadczenie wynajmującego wskazujące wysokość należności uiszczanych przez żołnierza z tytułu zajmowania tego lokalu oraz określające termin i formę płatności tych należności, jeżeli postanowień tych nie zawiera umowa najmu,
-zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz odbywa czynna służbę wojskową, stwierdzające odbywanie służby przez żołnierza oraz podające okres, na jaki został on powołany do odbycia tej służby,
-decyzję o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny albo za osobę samotną,
-oświadczenie żołnierza, że zajmowany przez niego lokal mieszkalny nie jest oddany do bezpłatnego używania albo w najem lub podnajem,
-zaświadczenie o zameldowaniu żołnierza na pobyt stały w zajmowanym lokalu mieszkalnym,
-oświadczenie wynajmującego o jego miejscu zamieszkania i adresie lub rachunku bankowym.
2.W przypadku zajmowania lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej, zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu lokatorskiego, zajmowania spółdzielczego lokalu mieszkalnego typu własnościowego oraz zajmowania lokalu mieszkalnego stanowiącego przedmiot odrębnej własności w rozumieniu przepisów o własności lokali, albo domu mieszkalnego, stanowiącego przedmiot odrębnej własności żołnierza,
do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
-zaświadczenie organu administracji budynku lub spółdzielni budownictwa mieszkaniowego stwierdzające, że żołnierz lub poborowy jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie decyzji administracyjnej albo zajmuje spółdzielczy lokal mieszkalny, oraz określające wysokość należności mieszkaniowych, z podaniem rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat,
-cywilnoprawną umowę najmu lokalu mieszkalnego ze wskazaniem wysokości należności mieszkaniowych oraz oświadczenie wynajmującego, określające formę płatności należności mieszkaniowych,
-akt notarialny (potwierdzoną kopię) ustanawiający lokal mieszkalny albo dom mieszkalny jako przedmiot odrębnej własności żołnierza lub poborowego, a także decyzję właściwych organów o zobowiązaniach pieniężnych z tytułu jego posiadania,
-zaświadczenie właściwego wojskowego komendanta uzupełnień stwierdzające pełnienie (odbywanie) służby przez żołnierza lub poborowego oraz podające, na jaki okres został on powołany do pełnienia (odbycia) służby,
-decyzja o uznaniu żołnierza za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
-oświadczenie żołnierza, że jest osobą samotną i nie ma innych osób zobowiązanych do pokrywania należności mieszkaniowych za lokal (dom) mieszkalny,
-oświadczenie wnioskodawcy stwierdzające, że lokal (dom) mieszkalny nie zostanie oddany w najem, podnajem lub do bezpłatnego używania.
Miejsce składania pism
Biuro Obsługi Klienta pokój nr 4, parter, (32) 388 71 10; (32) 388 71 11; (32) 388 71 26; um@radzionkow.pl
Termin i sposób załatwienia
Termin załatwienia:
-w ciągu miesiąca, gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego,
-w ciągu dwóch miesięcy, gdy sprawa jest szczególnie skomplikowana.
Załatwienie sprawy:
wydanie decyzji w sprawie pokrywania należności mieszkaniowych.
Opłaty
Brak.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 września 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierzy odbywających czynną służbę wojskową oraz ich małżonków
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Inne informacje
Wyżej wymieniony tryb postępowania dotyczy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny lub samotnych:
a) żołnierzy
-odbywających zasadniczą służbę wojskową,
-absolwentów szkół wyższych, odbywających przeszkolenie wojskowe,
-rezerwy, odbywających ćwiczenia wojskowe trwające co najmniej trzydzieści dni,
-pełniących czynną służbę wojskową w razie ogłoszenie mobilizacji lub wybuchu wojny, jeżeli odrębne przepisy na czas wojny nie stanowią inaczej,
b) poborowych
-odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej,
oraz żołnierzy uznanych za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny, odbywającym ćwiczenia wojskowe trwające poniżej trzydziestu dni,
Należności mieszkaniowych za żołnierza nie pokrywa się od następnego dnia po dniu, w którym:
- przestał być samotnym lub posiadającym na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny,
- nastąpiła zmiana tytułu prawnego żołnierza do lokalu/domu mieszkalnego, a w szczególności gdy:
a. ustało prawo do najmu lub zajmowania lokalu /domu/ mieszkalnego,
b. wyzbył się on prawa do zajmowania lub własności lokalu /domu/ mieszkalnego,
c. wynajmuje on /podnajmuje/ lokal /dom/ mieszkalny osobom trzecim albo oddał go do bezpłatnego używania.
Nie pokrywa się należności mieszkaniowych żołnierzom samotnym odbywającym ćwiczenia wojskowe trwające poniżej 30 dni.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij