Procedura: Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy

Szczegóły sprawy

Symbol
5342 Aktualizowanie danych w ewidencji ludności
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy
Kogo dotyczy
Cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niebędących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatelami państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelami Konfederacji Szwajcarskiej, a także członków rodziny tego cudzoziemca. Zameldowania należy dokonać najpóźniej w 4. dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni.
Wymagane dokumenty
Do wglądu:
1) Oryginał lub urzędowo poświadczony dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub budynku mieszkalnego (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu lub budynku mieszkalnego), oraz dokument tożsamości
2) Paszport zaopatrzony w ważną polską wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy - dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, karta pobytu, albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, bądź decyzja
o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany, ochrony uzupełniającej lub o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej.
Miejsce składania pism
Pokój nr 7, parter (32) 388 71 11, (32) 388 71 26 b.jaworska@radzionkow.pl j.cholewa@radzionkow.pl
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie, na miejscu. Zameldowania do 3 miesięcy dokonuje się ustnie w obecności właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu.
W przypadku wątpliwości - postępowanie administracyjne.
Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich.
Opłaty
17 zł opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa, Zwolnienie z opłaty skarbowej następuje jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 wrzesnia 2010r. o ewidencji ludności.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz. U.1475)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2013r., poz. 267 j.t.).

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012, poz. 1282)
Tryb odwoławczy
Brak
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij