Procedura: Zameldowanie cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące

Szczegóły sprawy

Symbol
5342 Aktualizowanie danych w ewidencji ludności
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Zameldowanie cudzoziemca będącego obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
Kogo dotyczy
Cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelami państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelami Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkami rodzin tego cudzoziemca, najpóźniej w 30. dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Wymagane dokumenty
Formularz: "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące"
Do wglądu:
1) Oryginał lub urzędowo poświadczony dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub budynku mieszkalnego (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu lub budynku mieszkalnego)
2) Ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
3) Pełnomocnictwo, w przypadku jego ustanowienia wraz z dowodem wniesienia opłaty.
Miejsce składania pism
Pokój nr 7, parter (32) 388 71 11, (32) 388 71 26
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie, na miejscu,
W przypadku wątpliwości - postępowanie administracyjne.
Szczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich.
Opłaty
17 zł. opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa, Zwolnienie z opłaty skarbowej następuje, jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 września 2010r.o ewidencji ludności
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych


* Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.

* Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.
Tryb odwoławczy
Brak
Inne informacje
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij