Procedura: Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały

Szczegóły sprawy

Symbol
5342 Aktualizowanie danych w ewidencji ludności
Wydział
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Komórka
Opis sprawy
Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały.

Kogo dotyczy
Cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelami państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelami Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkami rodzin tego cudzoziemca, najpóźniej w 30. dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.
Wymagane dokumenty
1.Formularz "Zgłoszenie pobytu stałego"

2. Właściciel lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu lub budynku mieszkalnego potwierdza na formularzu meldunkowym faktyczny pobyt osoby meldującej się, w formie czytelnego podpisu wraz z oznaczeniem daty jego złożenia.

3. Zaświadczenie o wymeldowaniu z ostatniego miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli cudzoziemiec posiadał taki meldunek lub zgłoszenie pobytu stałego z równoczesnym wymeldowaniem z dotychczasowego pobytu stałego.


4.Do wglądu: Oryginał lub urzędowo poświadczony dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu lub budynku mieszkalnego (np. umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu lub budynku mieszkalnego), oraz dokument tożsamości

5. Karta pobytu wydana w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się,
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu
uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.

Uwaga!
Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dokonujący zameldowania się na pobyt stały, zgłaszają wymagane dane do zameldowania, przy czym obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, a członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej – ważny dokument podróży oraz ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
Miejsce składania pism
Referat Spraw Obywatelskich pokój nr 7, parter (32) 388 71 11; (32) 388 71 26; b.jaworska@radzionkow.pl j.cholewa@radzionkow.pl j.dejas@radzionkow.pl
Termin i sposób załatwienia
Niezwłocznie, na miejscu,

W przypadku wątpliwości organu - postępowanie administracyjne.
Sczegółowych informacji na ten temat udzielają pracownicy Referatu Spraw Obywatelskich.
Opłaty
17 zł opłata skarbowa od udzielonego pełnomocnictwa, Zwolnienie z opłaty skarbowej następuje jeżeli pełnomocnictwo udzielone jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
Tryb odwoławczy
Brak
Inne informacje
Od wykonania obowiązku meldunkowego zwolnieni są pod warunkiem wzajemności szefowie i członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych oraz urzędów konsularnych państw obcych, łącznie z członkami ich rodzin pozostających z nimi we wspólnocie domowej, a także inne osoby na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, z wyjątkiem cudzoziemców mających stałe miejsce pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij