Procedura: Wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt

Szczegóły sprawy

Symbol
7080 Schroniska dla bezdomnych zwierząt
Wydział
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA
Komórka
Opis sprawy
Wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt
Kogo dotyczy
Przedsiębiorcy chcącego prowadzić działalność w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Radzionków
Wymagane dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.
Wymagane załączniki:
- Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.
- Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
- Opinia Powiatowego Lekarza Weterynarii lub/i Powiatowego Inspektora Sanitarnego
o urządzeniach, instalacjach, obiektach i innych środkach technicznych służących
do prowadzenia działalności.
- Potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia dokumentów potwierdzających tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona wnioskowana działalność.
- Potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów poświadczających zaplecze techniczne zgodnie z pkt. 3. 1) i 2).
- Decyzja powiatowego lekarza weterynarii o nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego (dot. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt).
- Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia – 616 zł.
Miejsce składania pism
Urząd Miasta Radzionków, Biuro Obsługi Klienta, ul. Męczenników Oświęcimia 42, pokój nr 4, parter, 32 289-07-27; 32 388-71-30; fax 32 289-07-20; um@radzionkow.pl
Termin i sposób załatwienia
Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od dnia wpływu wniosku do Urzędu, w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia wpływu wniosku do Urzędu
Opłaty
616 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia uiszczona w dniu złożenia wniosku, w Kasie Urzędu Miasta Radzionków, bądź bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta Radzionków: ING BANK ŚLĄSKI 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264. Przedłużenie terminu ważności lub zmiana warunków wydanego zezwolenia jeżeli: dotyczy przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności – 50% stawki określonej od zezwolenia.
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych
Tryb odwoławczy
Na decyzję przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków,
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji
Inne informacje
* Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Burmistrz Miasta Radzionków może:
- wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania działalności objętej zezwoleniem,
- dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem.
* Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi Miasta Radzionków wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.
* Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
* Burmistrz odmówi wydania zezwolenia w przedmiotowym zakresie, jeżeli:
- działalność jest niezgodna z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi,
- mogłaby powodować zagrożenie dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska,
- przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
* Burmistrz Miasta jest uprawniony do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej działalności z udzielonym zezwoleniem.
Więcej informacji

Dokumenty do pobrania

Dostępne eFormularze

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce

Zamknij